J6001
Hemp Bonsai Brush.  6 Inch.  Medium Bristles

Index
J6002 Hemp Brush - 6 Inch $ 12.95