J6001
Hemp Bonsai Brush.  6-1/2 Inch.  Medium Bristles  Wide Base.

Index
J6003 Hemp Brush - 6-1/2 Inch $ 7.95